• جلسه هم اندیشی خیرین و حامیان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
  • مراسم تودیع و معارفه معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
  • مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود
  • برگزاری مراسم افطاری خیرین دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
امروز ۱۴ آذر ۱٣۹۵ ٠۱:۱٠