• ضایعه دردناک آذربایجان و کردستان رو به همه هم‌وطنان تسلیت می گوییم.
امروز ۱٠ اردیبهشت ۱٣۹٦ ۱۱:٠٣