• برگزاری مراسم افطاری خیرین دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
  • بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویی از دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
امروز ۴ مهر ۱٣۹۵ ۲٠:۵٣