• برگزاری کارگاه آموزشی مهارت ارتباط موثر و روابط بین فردی
  • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت ارتباط موثر و روابط بین فردی
  • برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی-ریوی
  • همایش بین المللی گفتمان مهدویت
امروز ۲٦ دی ۱٣۹٧ ۱٠:٣٧