• برگزاری کارگاه آموزش کمک های اولیه روانشناختی
  • برگزاری نمایشگاه کتاب و ایستگاه سنجش سلامت
  • برگزاری نمایشگاه کتاب و ایستگاه سنجش سلامت
  • همایش بین المللی گفتمان مهدویت
امروز ۲۴ آبان ۱٣۹٧ ٠۲:٣٠