٠٧ شهریور ۱٣۹٦
اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان) بدون آزمون در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

 

 

 

بسمه تعالی

 

 

اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان) بدون آزمون  در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان:

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان در جهت اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از میان دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و سایر دانشگاه های معتبر، طبق موارد مندرج در این اطلاعیه و مطابق مفاد آیین نامه، پس از انجام مصاحبه و بررسی مدارک علمی پژوهشی برای سال تحصیلی 96-97 تعدادی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش می نماید.

الف) شرایط عمومی:

دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل

ب) شرایط اختصاصی:

1.      دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل 110واحد و یا هفت نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل 115واحد به لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود (در اولویت اول) و ده تا بیست درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود (در اولویت  دوم) باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی تا تاریخ 31/6/96  دانش آموخته شوند.

2.      رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت، با ارایه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.

3.      دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته، که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل 110واحد و یا هفت نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل 115واحد  به لحاظ میانگین کل بین ده تا بیست درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود قرار می گیرند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی تا تاریخ 31/6/96 دانش آموخته شوند، نیز می توانند در این فراخوان شرکت نمایند. بدیهی است پذیرش نهایی این دانشجویان منوط به عدم تکمیل ظرفیت توسط ده درصد اول بند یک از دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و سایر دانشگاه ها می باشد.

 

نکات مهم:

1.      پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان پذیر است.

2.      این آیین نامه شامل دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی پیوسته می شود و فارغ التحصیلان کارشناسی سال های قبل و کارشناسی ناپیوسته مجاز به شرکت در فراخوان نیستند

 

3.      چنانچه طول دوره تحصیل دانشجو به دلایلی خارج از اختیار دانشجو (مانند بیماری، ماموریت والدین یا همسر و یا بدلیل زایمان) حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور در این آیین نامه شود، درخواست دانشجو پس از تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل، برای استفاده از تسهیلات آیین نامه در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان قابل بررسی خواهد بود.

4.      تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده در طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد بر اساس این آیین نامه مجاز نیست.

5.       محاسبه ده درصد دانشجویان هم رشته و هم ورودی حائز شرایط در هریک از دوره های پایین تر و بالاتر، براساس نیمسال ورودی و مجموع ظرفیت های دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال ۹6 محاسبه می شود.

6.      پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

متقاضیان واجد شرایط  لطفا مدارک زیر  را به آدرس دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان-دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند:

الف- کپی کارت ملی و شناسنامه

ب- ریز نمرات دوره کارشناسی تا پایان نیمسال هفتم برای ورودی های مهر ۹2

ج- تکمیل فرم تقاضانامه پیوست در سایت دانشکده (فرم شماره 1، فرم شماره 2)

د- فرم تکمیل شده اعلام رتبه (پیوست در سایت دانشکده) با تأیید معاون آموزشی دانشکده یا دانشگاه محل تحصیل برای دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان تایید مدیر آموزش دانشکده کافی می باشد.

هـ- گواهی و مستندات سوابق پژوهشی (در صورت وجود)

و- یک قطعه عکس

 پذیرش دانشجو صرفاً برای رشته گرایش های زیر صورت می گیرد:

1-مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

2- مهندسی مکانیک- گرایش طراحی کاربردی

3- مهندسی مواد- شناسايي و انتخاب مواد مهندسي  

* ضمناً مهلت ارسال مدارک  و دریافت آن  تا 31/05/1396 می باشد.