معرفی رییس دانشکده


           - دکتر حمید رضا مومنی

          - دکترای زیست شناسی

          - 031-57241568 , 031-57241569