حوزه معاونت مالی و اداری

 

 معاونت مالی و اداری

 


    نام و نام خانوادگی :           دکتر ابوالحسن عسگرشمسی

    رشته تحصیلی :                مهندسی مکانیک

    پست الکترونیک :                a_shamsi@gut.ac.ir

    شماره تلفن :                      57241568-031

 

 

 

«سایر کارکنان در حوزه مالی و اداری»

«سایر کارکنان در حوزه طرح و برنامه»