اعضای هیأت علمی

دانشکده مهندسی مکانیک

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر بهمن اسدی مهندسی مکانیک استادیار
۲ دکتر سعید جانی مهندسی مکانیک استادیار
٣ دکتر مرضیه رضازاده مهندسی مکانیک استادیار
۴ دکتر سید حامد رضوی مهندسی مکانیک استادیار
۵ دکتر مسعود رهایی فرد مهندسی مکانیک استادیار
٦ دکتر ابوالحسن عسگرشمسی مهندسی مکانیک استادیار
٧ مهندس ایمان فخاری مهندسی مکانیک مربی
٨ مهندس علی اصغر فروغی فر مهندسی مکانیک مربی
۹ دکتر مهدی مجاهدی مهندسی مکانیک استادیار
۱٠ دکتر مصطفی نصیری مهندسی مکانیک استادیار


دانشکده مهندسی صنایع

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر علی اصغر بازدار مهندسی صنایع استادیار
۲ دکتر حامد جعفری مهندسی صنایع استادیار
٣ دکتر جاوید جوزدانی مهندسی صنایع استادیار
۴ دکتر حسن حاله مهندسی صنایع استادیار
۵ مهندس ابوالفضل شفائی مهندسی صنایع مربی
٦ مهندس حسین شمس شمیرانی مهندسی صنایع مربی
٧ دکتر سید حمید لایق میرحسینی مهندسی صنایع استادیار
٨ دکتر معصومه مسی بیدگلی مهندسی صنایع استادیار
۹ مهندس فاطمه گنجی مهندسی صنایع مربی


دانشکده مهندسی و علم مواد

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر تقی اصفهانی مهندسی و علم مواد استادیار
۲ دکتر رضا امینی نجف آبادی مهندسی و علم مواد استادیار
٣ مهندس میثم ایرانی مهندسی و علم مواد مربی
۴ دکتر سید مهدی رفیعائی مهندسی و علم مواد استادیار
۵ دکتر احمد صیادی شهرکی مهندسی و علم مواد استادیار
٦ دکتر امیر حسین میثمی مهندسی و علم مواد استادیار


دانشکده الهیات و معارف اسلامی

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر محسن بهرامی معارف استادیار


دانشکده علوم پایه

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر مهدی امام جمعه علوم پایه استادیار
۲ دکتر مرضیه دارابی علوم پایه استادیار
٣ دکتر مریم زارع علوم پایه استادیار
۴ دکتر سید مصطفی منیری علوم پایه استادیار


دانشکده مهندسی برق

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر احسان آزاد فارسانی مهندسی برق استادیار
۲ دکتر وحیده السادات صادقی مهندسی برق استادیار
٣ دکتر حمید رضا عبدالمحمدی مهندسی برق استادیار
۴ مهندس حسین محسنی مهندسی برق مربی


دانشکده مهندسی کامپیوتر

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر منصوره میرزائی مهندسی کامپیوتر استادیار