دکتر رضا امینی نجف آبادی
نام :    
دکتر رضا امینی نجف آبادی
سال تولد :    
1358
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
۲٣٨
شماره تلفن دفتر :    
٣۱ - ۵٧۲۴٣۱٧٣
وب‌سایت شخصی :    
http://gut.ac.ir/page?id=313
پست الکترونیکی :    
amini@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی و علم مواد
گروه آموزشی :    
مهندسی و علم مواد
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
۵٦۲۲۹