دکتر وحیده السادات صادقی
نام :    
دکتر وحیده السادات صادقی
سال تولد :    
----
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
۲٦۹
شماره تلفن دفتر :    
٣۱ - ۵٧۲۴٣۱٦۵
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
vs_sadeghi@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی برق
گروه آموزشی :    
مهندسی برق
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
۴٨٦۴۵