ابوالحسن عسگرشمسی
نام :    
ابوالحسن عسگرشمسی
سال تولد :    
1362
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
----
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
a_shamsi@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی مکانیک
گروه آموزشی :    
مهندسی مکانیک
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
۲٧۵۵٨